Štatút ceny za environmentálnu výchovu Živel

1. Usporiadateľ ceny Živel

Usporiadateľom ceny za environmentálnu výchovu Živel (ďalej len „Živel“/ „cena“) je občianske združenie Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica so sídlom Vysoká 18, 811 06 Bratislava, IČO:35998407, DIČ: 0035998407.

2. Kto sa môže zúčastniť

Nominovaní môžu byť všetci žiaci, študenti a pedagógovia všetkých materských, základných a stredných škôl na Slovensku. Do kategórii Cena pre žiaka a Cena pre pedagóga môžu byť nominovaní len jednotlivci, nie skupiny viacerých ľudí. Nominované môžu byť všetky materské, základné a stredné školy na Slovensku (štátne, súkromné, cirkevné). Nominovať môže ktorákoľvek fyzická alebo právnická osoba. 

3. Kategórie a kritéria

Žiakov, študentov, pedagógov a školy chceme oceniť za inovatívne, inšpiratívne a efektívne cesty pri realizácii praktickej environmentálnej výchovy. Vážime si tých, ktorí chápu environmentálnu výchovu holisticky a neboja sa hľadať nové prístupy v environmentálnej výchove. Chceme oceniť dlhodobé praktické aktivity, ktoré majú reálny dopad na životné prostredie a správanie členov komunity.

Cenu udeľujeme v troch kategóriách:

          1. kategória: Cena pre žiaka

          Chceme oceniť žiakov a študentov, ktorí:

 • majú aktívny, samostatný a tvorivý prístup k realizácii environmentálnych aktivít;
 • vedia spolupracovať s ostatnými, motivujú svojich spolužiakov a školskú komunitu;
 • svoje dobré, inovatívné nápady  vedia previesť do reality;
 • sú pre ostatných príkladom a inšpiráciou svojím spôsobom života a vedomými činmi.

          2. kategória: Cena pre pedagóga

          Chceme oceniť pedagógov, ktorí:

 • realizujú dlhodobé, inovatívne a inšpiratívne aktivity v oblasti environmentálnej výchovy;
 • vyhľadávajú inovatívne spôsoby práce so žiakmi v oblasti environmentálnej výchovy;
 • vedú žiakov a školskú komunitu v konkrétnych a praktických činoch
 • spolupracujú so žiakmi, kolegami, rodičmi participatívne a podporujú ich samostatnosť a aktivitu;
 • neboja sa vyjadriť svoj kritický názor a vypočuť názor iných;
 • sú pre ostatných príkladom a inšpiráciou svojím spôsobom života a svojimi vedomými činmi.

          3. kategória: Cena pre školu

          Chceme oceniť školy, ktoré:

 • vytvárajú priaznivú klímu pre realizáciu praktickej environmentálnej výchovy a podporujú pedagógov a žiakov pri aktivitách
 • priniesli konkrétne zlepšenia v oblasti ochrany životného prostredia a environmentálnej výchovy pre svoje okolie

4. Spôsob nominácie, trvanie a miesto konania

Nominovať žiakov, študentov, pedagógov a školy môže pedagogická a široká verejnosť výhradne prostredníctvom elektronického formulára uverejneného na internetovej stránke www.cenazivel.sk. Prijímanie nominácii na cenu prebieha od 22. apríla 2016 do 31. mája 2016. Po nominácii bude nominovaný oslovený a vyzvaný prijať nomináciu. Víťazi ceny budú vyhlásení 5. októbra 2016 na slávnostnom odovzdávaní v Bratislave. Verejnosti budú predstavení v časopise Dobrá škola.

5. Výber finalistov a víťazov ceny

Finalistov a víťazov v každej kategórii bude vyberať odborná porota. Členmi poroty sú:

Mgr. Juraj Hipš (riaditeľ Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica), Ing. Zuzana Gallayová, PhD. (učí predmety Environmentálna výchova, Metódy environmentálnej výchovy, Globálne vzdelávanie a Náuka o krajine na Technickej univerzite vo Zvolene),  Mgr. Monika Lacková (ZSE, a.s.), Mgr. Rudolf Pado (predseda a projektový manažer OZ Tatry) a Juraj Hnilica (spevák a muzikant).

V každej kategórii bude vybraných najviac 5 finalistov, ktorí sa zúčastnia slávnostného odovzdávania ceny. V každej kategórii bude počas slávnostného odovzdávania vyhlásený jeden víťaz spomedzi finalistov.

Organizátor ceny si vyhradzuje právo vyhlásiť v jednotlivých kategóriach menej ako piatich alebo žiadneho finalistu či víťaza, ak nominovaní nebudú spĺňať kritéria ocenenia.

6. Odmeny

Víťazi v každej kategórii získajú špeciálne ocenenie vytvorené pre účely ceny Živel a zaujímavé vecné ceny. Finalisti v každej kategórii získajú špeciálne ocenenie.

7. Partneri ceny

Generálnym partnerom ceny Živel je Západoslovenská energetika, a.s. Partnerom ceny je Natur-Pack. Mediálnym partnerom ceny Živel je časopis Dobrá škola.

8. Zodpovednosť usporiadateľa

Na získanie ceny od usporiadateľa nevzniká právny nárok, nemožno ho vymáhať a to ani prostredníctvom súdu. Usporiadateľ nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v cene Živel. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím ocenení a darov od usporiadateľa. Usporiadateľ nie je zodpovedný za funkčnosť internetového spojenia, ani za žiadne služby, ktoré neprevádzkuje sám alebo za pomoci spolupracujúcich tretích osôb.

9. Osobné údaje

Účasťou v ocenení dáva každý nominant súhlas k spracovaniu jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, adresa bydliska, mailová adresa, ktoré nominovaný a nominujúci poskytol za účelom nominácie. Súhlas so spracúvaním osobných údajov súťažiaci udeľuje na dobu neurčitú. Finalisti udeľujú súhlas so zverejnením svojho mena, mesta pobytu, fotografie, krátkeho príbehu a reportáže z procesu odovzdania v printových, internetových a audiovizuálnych médiách.

Zverejnené: 31.1.2014, upravené 28.4.2016