Svetlo v podobe pozitívneho prístupu prebije aj tú najväčšiu tmu

Andrej Kučík je štvrták na Gymnáziu 1. mája v Púchove a víťaz ceny za environmentálnu výchovu Živel. Na ocenenie ho nominovala jeho pani učiteľka, ktorá napísala: „Myslím, že Andrej si právom zaslúži titul „Živel roka“, pretože s podobným „javom“ som sa ešte vo svojej 27-ročnej pedagogickej praxi nestretla. Svojim osobným príkladom a vytrvalosťou presvedčil mnohých žiakov našej školy o zmysle a dôležitosti ochrany prírody.

Porozprávali sme sa s Andrejom o jeho aktivitách, názoroch a snoch.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrej, ako si sa cítil, keď si sa dozvedel, že si vyhral cenu Živel?

Boli to pocity radosti, šťastia, dobre urobenej práce, vďačnosti druhým. Tieto pocity však prišli ešte pred vyhlásením víťazov, pretože už nomináciu a pozvanie na slávnostné vyhlasovanie som hodnotil ako obrovský úspech. No keď som sa dozvedel výsledok, tieto pocity sa vo mne znásobili.

Skús nám zhrnúť environmentálne aktivity, ktoré na škole robíš.  

Jednou z mojich prvých aktivít bol projekt zameraný na monitoring, poznávanie a ochranu vtáctva žijúceho v okolí školy. Jeho vyvrcholením bola „knižka“o druhoch žijúcich v okolí a  inštalácia búdok, slúžiacich na hniezdenie ohrozeného dážďovníka tmavého a netopiera raniaka hrdzavého na zrekonštruovanú budovu školy. Medzi moje ďalšie aktivity patrí napríklad: monitoring, odstránenie nelegálnych skládok a oboznámenie spolužiakov s problematikou odpadov, projekt o využívaní obnoviteľných zdrojov energie, ochrana dažďovej vody a účasť na biologickom krúžku a kolégiu Zelenej Školy.

Ako si postupoval pri monitoringu vtáctva v okolí školy?

Najprv som pozoroval druhy vtákov žijúcich v okolí školy. Zistené údaje som zaznamenával do mnou vytvoreného dokumentu, vďaka čomu som získal vedomosti aj o ich spôsobe života, ich potrebách a aktuálnych podmienkach. S pomocou pani profesorky a pána riaditeľa som našiel najohrozenejšie druhy, ktorým by sa dalo pomôcť inštaláciou búdok na práve rekonštruovanú budovu školy. Nakoniec som vypracoval informačné materiály k ochrane dážďovníka tmavého a netopiera raniaka hrdzavého, kde som načrtol ich význam pre životné prostredie aj človeka a dôvod, pre ktorý sú ohrozené.

Čo ťa viedlo k tomu, že si začal robiť tieto aktivity?                                                

Nikdy by som ich nerobil, keby som nemal pozitívny vzťah k prírode. Preto si myslím, že mnoho som získal výchovou mojich rodičov, detstvom stráveným hrami v prírode s priateľmi a najbližšími, učením a pripravovaním sa na biologické olympiády, ochotou vždy pomôcť od pani učiteliek a pánov učiteľov a navštevovaním včelárskeho krúžku.    

Robil si niečo podobné už aj na základnej škole alebo si začal až na strednej?                        

Na základnej škole v Záriečí som sa venoval biologickým a včelárskym olympiádam. Akonáhle bola príležitosť urobiť i niečo väčšie, vystrašil som sa a zmenil som sa na tichú „myš“, čo som niekedy ľutoval. Našťastie s vekom prišla aj odvaha. smiley

Aké aktivity v oblasti environmentálnej výchovy máš v pláne na tento školský rok?           

Chcel by som dokončiť už realizované enviromentálne projekty na gymnáziu.Okrem nich pripravujem aj vedomostnú súťaž pre žiakov s názvom Poznaj a chráň prírodu, ona sa ti za to odvďačí!. Súťaž je z rôznych oblastí biológie a pripravujem ju v spolupráci so ZŠ s MŠ v Záriečí.  

Čo bolo pre Teba zatiaľ najťažšie pri týchto aktivitách?

Najťažším bolo zatiaľ hľadanie ľudí pre kolektívne projekty, ktorí by sa niečoho zúčastnili dobrovoľne bez sľúbenia nejakej vecnej odmeny.

Vieme o Tebe, že robíš aj rovesnícke vzdelávanie pre svojich spolužiakov (prezentácie a pod.). Aké sú ich reakcie? Vítajú to alebo to skôr len len "pretrpia"?     

Každý z nás je iný máme rôzne názory, záľuby a spôsoby trávenia času, a tak každý má na určitú prezentáciu inú reakciu. Najlepšie je si takúto situáciu prirovnať k nočnej oblohe: Na prezentáciach častokrát prevláda tma a nezáujem, no ak sa človeku podarí nájsť jednu alebo viacej hviezd, tak zistí, že svojím svetlom v podobe pozitívneho prístupu prebijú i tú najväčšiu tmu. A vtedy má prezentácia zmysel.

Aká je tvoja obľúbená kniha?                                                                                                                   

Je to skôr niekoľko kníh z niekoľkých žánrov. Ak mám napísať nejaké, ktoré podnietili moje „živlovanie“, tak by to bola dobrodružná  knižka „Volanie vlka“ od švajčiarskeho spisovateľa Wernera J. Egli a malé veľdielo od francúzskeho naturistu Jeana Giona „Muž ktorý sadil stromy“ (Odporúčam prečítať si obidvesmiley).

Si už štvrták, na akú vysokú školu sa chystáš?    

 Určite niečo s biológiou, alebo enviromentalistikou a ekológiou. Presnejšie zatiaľ ešte netuším...

 

 

Čo by si chcel raz urobiť, dosiahnuť či už v škole alebo až po nej?

Rád by som zmenil alebo aspoň chcel dopomôcť k zmene minimálne svojho okolia a spoločnosti podľa hodnôt, ktoré zahŕňam v pomenovaní „4E“= enviromentalistika, ekonomika, estetika, etika.

Čo by si odporučil mladým ľuďom, ktorí chcú „niečo“ robiť, niečo užitočné? Ako začať?                                                        

Najprv chodíme po štyroch, po čase po dvoch s pádmi a po čase...  Preto: Začnite malými vecami, nestrácajte nádej, hľadajte pomoc kdekoľvek a pomáhajte komukoľvek. smiley

 

V článku sú použité fotografie z Andrejovho archívu a odovzdávania cien Živel.