Rešpektujúca komunikácia - workshop pre 3.ročník Komenského inštitútu

Dátum konania: 
15. 11. 2018 (štvrtok) - 17:00 - 18. 11. 2018 (nedeľa) - 13:00
Lektor: 
Tatiana Piovarčiová
Radka Rendošová
Akciu organizuje: 
Živica
Typ akcie: 
uzatvorená akcia

Anotácia workshopu 

Pochopenie emócií druhých aj vlastných a osvojenie si účinných rešpektujúcich reakcií v emočne vypätých situáciách je významným faktorom prevencie syndrómu vyhorenia učiteľov. Zásady rešpektujúcej komunikácie môžu zas pôsobiť ako prevencia zbytočných konfliktov. Na workshope sa preto budeme učiť ako upokojiť vlastné emócie a ako to učiť deti.

Prvým okruhom workshopu bude téma Rešpektujúceho a mocenského vzťahu vo výchove a vzdelávaní: Prečo by socializácia a sebaúcta mali byť dva základné ciele výchovy? Aké rôzne štýly môžeme použiť pri stanovovaní hraníc správania sa? Prejdeme si vývinové úlohy a využijeme poznatky o fungovaní mozgu ako argument pre používanie rešpektujúceho prístupu.

Každé dieťa ma rôzne modely i štruktúru vzťahov s inými deťmi, či s dospelými.  Aký je rozdiel medzi mocenským a rešpektujúcim vzťahom? Aké dôsledky to má pre jednotlivca a pre spoločnosť? Má aj poslušnosť svoje riziká? A čo zodpovednosť?

Účastníci budú môcť spoznať, aká je ich základná orientácia v prístupe k deťom a k dospelým a porovnať vplyv rešpektujúceho modelu komunikácie v škole a v rodine, ako si aj aktívne cvičiť rôzne komunikačné zručnosti.

Druhým okruhom bude téma Emócií a empatickej reakcie: Ako jednať s deťmi, ktoré dávajú najavo negatívne pocity? Akovieme objasniť príčiny konfliktu, ktoré vznikajú nevhodnou reakciou?  Niekedy to vyzerá, že nemáme možnosť ovládať prejavy negatívnych emócií. Je to naozaj tak? 

Účastníci budú analyzovať svoje reakcie a nacvičovať si postupy, ako zvládnuť vo vyostrených situáciách vlastné emócie a dať najavo prijatie a pochopenie emócií žiakov. 

Workshop je určený pre účastníkov Komenského inštitútu

Lektorky

RNDr. Tatiana Piovarčiová - Od roku 1992 sa profesionálne venuje inováciám vo vzdelávaní. Absolvovala Matematicko – fyzikálnu fakultu UK v Bratislave. Vyučovala na rôznych typoch škôl. Iniciovala vznik a manažovala dve neformálne vzdelávacie centrá. Je autorkou a spoluautorkou viacerých projektov zameraných na pozitívnu zmenu tradičnej školy a spoluprácu v komunite. Pôsobí ako trénerka, koučka, konzultantka v programoch Vysoko efektívne učenie, Riadený proces zmeny v škole, Novo vynárajúce sa potreby detí, Rešpektovať a byť rešpektovaný a ďalších. Rozvoj týchto programov pomáha vytvoriť prostredie pre učenie (sa), výchovu, kde deti a mladí ľudia získajú vedomosti, skúsenosti súčasne s rozvojom sebaúcty.


Bc. Radka Rendošová - Vyštudovala Pracovnú a sociálnu psychológiu na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského. S prístupom Rešpektovať a byť rešpektovaný sa zoznámila pri jeho vzniku v deväťdesiatych rokoch a od vtedy jeho praktické princípy uplatňuje v osobnom aj pracovnom živote. Od roku 2013 pôsobí ako certifikovaná lektorka kurzov Rešpektovať a byť rešpektovaný a spolu s kolegami z občianskeho združenia S rešpektom sa snaží šíriť povedomie o rešpektujúcom prístupe na Slovensku. Zaujímajú ju poznatky o fungovaní ľudského mozgu a unschooling, ako efektívna forma vzdelávania a komplexného osobnostného rozvoja. Základným východiskom jej pôsobenia je presvedčenie, že z postoja rešpektu a úcty sa odvíja všetko ostatné – v rodine, v škole, vo vzťahu k sebe i medzi ľuďmi navzájom.

Miesto: 
Vzdelávacie centrum Zaježová