Rešpektovať a byť rešpektovaný - workshop Komenského inštitútu

Dátum konania: 
26. 10. 2017 (štvrtok) - 17:30 - 29. 10. 2017 (nedeľa) - 12:30
Lektor: 
RNDr. Tatiana Piovarčiová
Akciu organizuje: 
Živica
Typ akcie: 
uzatvorená akcia

Prvým okruhom workshopu bude téma Rešpektujúceho a mocenského vzťahu vo výchove a vzdelávaní: Prečo by socializácia a sebaúcta mali byť dva základné ciele výchovy? Aké rôzne štýly môžeme použiť pri stanovovaní hraníc správania sa? Prejdeme si vývinové úlohy a využijeme poznatky o fungovaní mozgu ako argument pre používanie rešpektujúceho prístupu.

Každé dieťa ma rôzne modely i štruktúru vzťahov s inými deťmi, či s dospelými.  Aký je rozdiel medzi mocenským a rešpektujúcim vzťahom? Aké dôsledky to má pre jednotlivca a pre spoločnosť? Má aj poslušnosť svoje riziká? A čo zodpovednosť?

Účastníci budú môcť spoznať, aká je ich základná orientácia v prístupe k deťom a k dospelým a porovnať vplyv rešpektujúceho modelu komunikácie v škole a v rodine, ako si aj aktívne cvičiť rôzne komunikačné zručnosti.

Druhým okruhom bude téma Emócií a empatickej reakcie: Ako jednať s deťmi, ktoré dávajú najavo negatívne pocity? Akovieme objasniť príčiny konfliktu, ktoré vznikajú nevhodnou reakciou?  Niekedy to vyzerá, že nemáme možnosť ovládať prejavy negatívnych emócií. Je to naozaj tak? 

Účastníci budú analyzovať svoje reakcie a nacvičovať si postupy, ako zvládnuť vo vyostrených situáciách vlastné emócie a dať najavo prijatie a pochopenie emócií žiakov. 

Lektorka

RNDr. Tatiana Piovarčiová (Asociácia S. Kovalikovej – Vzdelávanie pre 21.storočie na Slovensku) - Od roku 1992 sa profesionálne venuje inováciám vo vzdelávaní. Absolvovala Matematicko – fyzikálnu fakultu UK v Bratislave. Vyučovala na rôznych typoch škôl. Iniciovala vznik a manažovala dve neformálne vzdelávacie centrá. Je autorkou a spoluautorkou viacerých projektov zameraných na pozitívnu zmenu tradičnej školy a spoluprácu v komunite. Pôsobí ako trénerka, koučka, konzultantka v programoch Vysoko efektívne učenie, Riadený proces zmeny v škole, Novo vynárajúce sa potreby detí, Rešpektovať a byť rešpektovaný a ďalších. Rozvoj týchto programov pomáha vytvoriť prostredie pre učenie (sa), výchovu, kde deti a mladí ľudia získajú vedomosti, skúsenosti súčasne s rozvojom sebaúcty.

Workshop je  uzatvorený pre verejnosť, je určený len pre účastníkov Komenského inštitútu.

Miesto: 
Vzdelávacie centrum Zaježová