Čo je Tajný život vody

Mladí ľudia v dnešnej dobe získavajú z rôznych strán veľké množstvo informácií o vode. V škole sa dozvedia skoro všetko o chemickom zložení, vodných skupenstvách, vlastnostiach vody, o rozmanitosti vodných ekosystémov, o kolobehu vody, alebo sa naučia ako sa volá najdlhšia rieka, kde sa nachádzajú najväčšie vodopády a mnoho iného.

V projekte Tajný život vody spoločne hľadáme odpovede aj na otázky:

  • Ako dokážeme vodu chrániť?
  • Čo to je virtuálna voda?
  • Ako my sami svojimi spotrebiteľským správaním ovplyvňujeme vodu okolo nás?

Pozeráme sa tak na vodu z environmnetálneho a etického pohľadu. Chceme žiakom a učiteľom ukázať možnosti vlastného zodpovedného správania. Metodikou rovesníckeho vzdelávania podporujeme vytvorenie školskej „siete informácií“, kde budú mladí ľudia samostatne viesť vzdelávanie pre svoju školskú komunitu.

Ako projekt vyzerá v praxi?

Projekt bude prebieha na vybraných pilotných školách banskobystrického a popradského regiónu. Každá zapojená škola si vytvorí školský tím, ktorý sa zúčastní jednodňového školenia. Tam získajú príklady aktivít, ale aj praktické zručnosti, ktoré využije pri tvorbe a realizácii rovesníckeho vzdelávania na svojej škole.

Na dosiahnutie čo najlepšieho výsledku majú školské tímy za úlohu vyškoliť čo najväčšie množstvo žiakov - rovesníkov v téme voda. Zároveň je úlohou tímov vytvoriť „akčný deň“ v rámci osláv Svetového dňa vody (v období 16. - 23.marca). Ukázažu tak svojej komunite, čo sa o danej téme dozvedeli a zapoja tak do diania nielen rodičov žiakov, ale aj susedov a priateľov školy a prípadne aj miestnu samosprávu.

Na tvorbu akčného dňa však nebudú sami. Prostredníctvom poldňového stretnutia v priebehu februára pomôžeme školským tímom aj s plánovaním akčného dňa pre ich školu.

Najinšpirujúcejšie, najinovatívnejšie a kvalitne spracované aktivity budú odmenené na základe záverečných správ z akčných dní škôl.