Učte sa vonku s Hurá von: Zmena klímy a voda

Vyskúšajte si v rámci svetového mesiaca učenia vonku jednu z overených aktivít platformy Hurá von. Spojte príjemné s užitočným. Vezmite žiakov alebo vaše deti na výlet do prírody a spoznávajte s nimi kolobeh vody v krajine.

O klimatickej zmene a jej dopadoch sa dnes rozpráva veľa. Nebojte sa s deťmi o tejto téme diskutovať. Ale raz vidieť či zažiť je lepšie ako 100-krát počuť - vezmite ich do školskej záhrady a vymodelujte si spoločne z hliny jednoduchú učebnú pomôcku, kde naživo uvidíte, ako funguje rieka v krajine a ako vznikajú povodne z prívalových dažďov, či ako tomu zabrániť.

PREDMET: Geografia

ROČNÍK: 2. stupeň ZŠ a SŠ

DOBA TRVANIA: 1 vyučovacia hodina

ROČNÉ OBDOBIE: počas celého roka

POMÔCKY: vyvýšený záhon nikoho (resp. priestor –veľký min. 2 x 1 m s dostatočným množstvom navŕšenej hliny), nádoba s vodou, kamene, piesok, íl, mach, rozvetvené konáriky, rôzne prírodniny

CIEĽ: diskusia o vplyve klimatickej zmeny na krajinu a pochopenie prírodných procesov spojených s vodou v prírode

  1. Pozorujme na záhone nikoho alebo na voľnom priestore s dostatočným množstvom navŕšenej hliny, ako sa správa rieka. Postavme si z hliny kopec a vyhĺbme v ňom riečisko. Z nádoby pustime do riečiska vodu a sledujme, ako náš vodný tok pôsobí na okolitú „krajinu“.
  2. Vytvorme teraz v rámci riečiska rôzne korytá (priame, meandrujúce a strmo klesajúce z kopca) a pozorujme rozdiely v správaní našej rieky. Diskutujme o tom, ako sa správa rieka v napriamenom koryte (analógia s regulovanými tokmi v krajine) a ako pri koryte s prirodzenými meandrami. V akom koryte tečie rieka pomalšie?
  3. Ak vylejeme viac vody naraz (simulácia čoraz častejších prívalových dažďov), počítame, za aký čas dorazí povodňová voda z kopca do údolia.
  4. Položme teraz na dná korýt a na svahy rôzne prírodniny (kamene, piesok, íl, mach – simulácia prírodnej krajiny) a prekážky (rozvetvené konáriky = mŕtve drevo) a sledujme, ako sa voda a povrch krajiny správajú pri týchto zmenených podmienkach. Steká voda z kopca rýchlejšie alebo pomalšie?
  5. Diskutujme o tom, ako dokáže človek podporou prírodných procesov ovplyvniť dopad klimatickej zmeny v krajine.

Vyskúšajte aj iné inšpirácie na vyučovanie vonku – nájdete ich v našej metodickej príručke Záhrada, ktorá učí, ktorú si zdarma stiahnete na www.zahradaktorauci.sk

Ak sa vám aktivita páčila alebo máte nápad na jej vylepšenie, pošlite nám o tom krátku správu s fotografiou na e-mail polackova@zivica.sk. Vaše príspevky budú zaradené do zlosovania o pobyt na kurze outdoorového vzdelávania Hurá von na Zaježovej.