Prihláste sa do nového ročníka projektu Klíma nás spája pre obce

Chcete svoju obec prispôsobiť na zmenu klímy? Pomôžeme vám! Prihláste sa do projektu Klíma nás spája a máte šancu získať až 1600 EUR na vytvorenie lokálneho klimatického opatrenia.

V tomto roku bude projekt prepojený s najväčšou iniciatívou na podporu dobrovoľníctva „dm {spoločne}“. Prostredníctvom nej spolupracovníci a zákazníci dm spoločne podporujú výnimočné projekty a aktivity, čím šíria myšlienky dobrovoľníctva a pomáhajú zvyšovať záujem o dobrovoľnícku prácu aj na Slovensku. Odborne bude projekt zastrešovať CEEV Živica v spolupráci s krajinnou architektkou Zuzanou Hudekovou.

„Postupne sa prebiehajúca klimatická zmena už začala označovať za klimatickú krízu. Dôsledky pociťujeme všetci v podobe vyšších teplôt, sucha a prívalových dažďov. Je preto dôležité pripraviť našu krajinu na tieto zmeny, aby sa čo najviac zmiernili ich vplyvy. Na to slúžia príklady dobrej praxe vytvorené v rámci projektu Klíma nás spája, ktorý umožňuje vytváranie malých lokálnych opatrení, slúžiacich ako inšpirácie pre okolité mestá a obce, či vytváranie väčších opatrení,“ hovorí Petra Ježeková, manažérka projektu z CEEV Živica.

Do projektu Klíma nás spája sa môže zapojiť mesto, mestská časť, obec alebo združenie, ktoré sa zaoberá environmentálnou tematikou v rámci konkrétneho mesta, mestskej časti alebo obce a bude tam svoj projekt realizovať.

"V minulom roku projekt prebiehal v 10 obciach na pilotných školách, ktorým sa podarilo vybudovať dažďové záhrady na zachytávanie a využívanie vody, zelenú strechu na altánku či zelenú stenu na reguláciu teplotných extrémov a vsakovací chodník. Pri tvorbe a realizácii opatrení boli zapojení aj žiaci a rodičia, čo pomohlo popularizácii týchto opatrení aj medzi verejnosťou. Určite odporúčam zapojenie sa do ďalšieho ročníka projektu ako možnosť naštartovať debatu o význame a fungovaní takýchto opatrení v mestách a obciach," povedal Peter Svitek, zodpovedný za projekty na školách.

Adaptačné opatrenia na zmenu klímy sú momentálne environmentálnou prioritou nielen na globálnej, ale aj na európskej a národnej úrovni. Aby sa téma nestala iba teóriou či neuchopiteľnou stratégiou, ponúka projekt vybraným mestám a obciam škálu adaptačných opatrení, ktoré sú v rámci projektu cenovo dostupné, replikovateľné a realizovateľné, ako napríklad:

 • dažďová záhrada,
 • vertikálna zeleň,
 • vegetačné steny,
 • zber dažďovej vody,
 • priepustné chodníky,
 • zatrávňovacia dlažba,
 • výsadba remízok,
 • výsadba sprievodnej vegetácie vodných tokov,
 • revitalizácia mokradí a rašelinísk,
 • prírode blízka údržba zelene,
 • zelená strecha,
 • tvorba zatrávnených vsakovacích pásov, infiltračných priekop
 • a mnohé ďalšie.

„Už päť rokov spolu  so svojimi zákazníkmi podporujeme vybrané projekty, ktoré zlepšujú podmienky na život v našej spoločnosti. Životné prostredie je jednou z oblastí, ktoré sme sa rozhodli v rámci zodpovedného podnikania našej spoločnosti podporovať, a preto sa nielen finančne spolupodieľame aj na projekte Klíma nás spája. Klimatické zmeny sa totiž týkajú  nás všetkých, a práve preto musí so zmenou začať každý sám od seba, či už ako jednotlivec, alebo ako spoločnosť, ktorá pôsobí na trhu,“ povedal Martin Podhradský, konateľ spoločnosti dm drogerie markt.

Podmienky prihlásenia

V rámci výzvy hľadáme projekty a aktivity zamerané na klimatické opatrenia v mestách, mestských častiach alebo obciach. Prihlásiť sa môžu individuálne alebo ich možno odporučiť cez
www.dm-spolocne.sk v termíne od 2. septembra do 15. októbra 2019. Podmienkou na účasť na projekte zo strany miest, mestských častí a obcí je poskytnutie miestnych dobrovoľníkov, ako aj lokálna mediálna komunikácia projektu. Podmienky prihlásenia sú uvedené na webovej stránke.

Výber projektov

Odborná porota zložená z odborníkov CEEV Živica a iných environmentálnych organizácií a spolupracovníci dm drogerie markt do polovice novembra 2019 vyberú 25 projektov, ktorým spoločne ponúknu nasledovnú podporu:

 • finančný príspevok 1600 eur na realizáciu projektu, vďaka ktorému spravíte svoje okolie lepším a krajším,
 • počiatočný audit projektu, trojdňový vzdelávací workshop pre zástupcov samosprávy vo vzdelávacom centre Zaježová, webinár pre zástupcov miest a obcí so zástupcami CEEV Živica, individuálne konzultácie so zástupcami CEEV Živica a školiace materiály,
 • zdravé ruky – dobrovoľnícku prácu spolupracovníkov dm a zákazníkov.

Pre ďalšie informácie kontaktujte:

Petra Ježeková, CEEV Živica, tel: 0918 495 964, e-mail: jezekova@zivica.sk