Výzva na predloženie cenovej ponuky

VEC: Výzva na predloženie cenovej ponuky

Podľa Zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, č. paragraf 4 ods.5 a paragraf 102

 

Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky:

A, „Infotabule – Komunitné záhrady a Mestské včely“.

B, „Parkové prvky - zhotovenie drevenej konštrukcie na edukatívne účely“

 

Chceli by sme Vás požiadať o vypracovanie cenovej ponuky na zhotovenie infotabúľ ku komunitným záhradám a mestským včelám do všetkých záhrad a zhotovenie parkových prvkov do komunitnej záhrady BVS na edukačné účely v rámci projektu „Nevyšliapanou cestou“, financovaného z Blokového grantu pre MVO v rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce.

 

Druh zákazky:

Dodanie materiálu

Predpokladaná hodnota zákazky:

6720 Eur

Identifikácia obstarávateľ:

Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica

Vysoká 18

811 06 Bratislava

IČO: 35998407

DIČ: 2021542534

 

Kontaktná osoba:

Lucia Katonová, senior expert projektu „Nevyšliapanou cestou“

katonova@zivica.sk

 

Predmet zákazky:

  • Časť zákazky infotabuľe zahŕňa:
  • Grafika a tlač: 9 infotabúľ pre komunitné záhrady a mestské včely vo veľkosti 70 cm x 100 cm, tlač na zelený plech
  • Konštrukcia: zhotovenie 7 drevených konštrukcií (70 cm x 100 cm, spodná hrana grafiky vo výške 120 cm) , z toho 5 info tabuľ bude mať drevenú striešku a 2 budú v tvare T, dve infotabule nevyžadujú drevenú konštrukciu 
  • Osadenie infotabuľ : 6 v rámci Bratislavy a 3 vo Zvolene

 

  • Časť zákazky parkové prvky zahŕňa:
  • Konštrukcia: jednoduchej drevenej lode z europaliet (veľkosť lode: dĺžka 8m x šírka 1,5m) podľa priloženého nákresu na str.4. Loď sa bude využívať na vysádzanie byliniek a rastlín.
  • Dovoz: do Vodárenskej záhrady
  • Inštalácia za pomoci dobrovoľníkov

 

Orientačný harmonogram:

24. október 2014 – podpis zmluvy a začatie prác

28. november 2014 – finálne dodanie diela do všetkých záhrad

 

Viac informácií o projekte je možné získať na webstránke www.zivica.sk, www.bgsfm.sk alebo na hore uvedenom kontakte – Lucia Katonová.

 

Požadovaný profil uchádzača:

a/ fyzická osoba:

- skúsenosti s podobným typom zákazky – konštrukčné práce z dreva

- príslušné živnostenské oprávnenie na spôsobilosť vykonávať takéto služby

b/ právnická osoba:

- skúsenosti s podobným typom zákazky – konštrukčné práce z dreva

- výpis z obchodného registra na spôsobilosť vykonávať takéto služby

 

Požadované výstupy:

9 infotabúľ  a 1 jednoduchá konštrukcia v tvare lode.

 

Úspešný uchádzač bude povinný dodržať aj podmienky publicity stanovené donorom projektu „Nevyšliapanou cestou“, ktoré budú presne špecifikované a spresnené úspešnému uchádzačovi pri uzatvorení Zmluvy o dielo.

 

Miesto dodania zákazky

V Bratislave

1 x loď, 3 infotabule - Vodárenské múzeum BVS, a.s., Devínska cesta 1 (Karlova Ves), 841 10 Bratislava

2 infotabule – Komunitná záhrada Devínska Nová Ves, Klub dôchodcov, Istrijská 109, Devínská Nová Ves 841 07

1 infotabuľa  - Námestie SNP 25, 811 01 Bratislava

 

Vo Zvolene

2 infotabule - Komunitná záhrada Balkán, sídlisko Balkán, Zvolen 960 01

1 infotabuľa   - Národné lesnícke centrum, T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen

 

Lehota, miesto a podmienky predloženia cenovej ponuky:

V prípade záujmu, predložte Vašu cenovú ponuku a ostatné relevantné dokumenty a materiály písomne do 16. októbra 2014 na hore uvedenú adresu.

 

Hodnotenie ponúk:

Predložené cenové ponuky budú vyhodnotené 17. októbra 2014 v sídle obstarávateľa na hore uvedenej adrese. Uchádzači budú informovaní o výsledkoch hodnotenia do 3 dní od uskutočnenia hodnotenia. Hodnotiace kritéria výberu budú nasledovné:

- celková suma vrátane DPH

- skúsenosti s podobným typom zákazky konštrukčné práce z dreva  

 

Typ zmluvy na poskytnutie predmetu zákazky:

S úspešným kandidátom bude uzatvorená Zmluva o dodaní materiálu podľa Obchodného zákonníka.

 

Juraj Hipš

Riaditeľ CEEV Živica

 

Zaujala Vás táto téma? Čítajte viac na stránke projektu: