Globálne vzdelávanie na TUZVO

Globálne vzdelávanie odkrýva celosvetové prepojenia kultúrnych a historických vzťahov jednotlivých krajín, obchodu, životného prostredia alebo politík. Jeho cieľom je rozvoj kritického myslenia aj poskytnutie priestoru na zmenu postojov.

Prečo globálne vzdelávanie na Fakulte ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene?

Na Slovensku sa globálne vzdelávanie vyučuje na niekoľkých vysokých školách humanitného zamerania. Jednou z ťažiskových tém v globálnom vzdelávaní je aj životné prostredie: cieľom nášho projektu je preto implementácia globálneho vzdelávania do študijných predmetov vyučovaných na FEE TUZVO v spolupráci so zahraničnou univerzitou vo fínskom Oulu a profesorkou Vanessou Andreotti.

"Je tu rýchly vlak, ktorý prichádza. Sme priviazaní ku koľajniciam a stále diskutujeme, akej farby je lano. Musíme diskutovať o vlaku a robiť veci, ktoré sú podstatné. "
Vanessa Andreotti, profesorka Globálneho vzdelávania.

Čo sme urobili?

  • workshop pre 12 učiteľov a doktorandov FEE pod vedením prof. Vanessy Andreotti
  • inováciu obsahu a metód 12 existujúcich predmetov FEE TUZVO, ktoré absolvovalo 698 študentov
  • vytvorenie samostatného predmetu Globálne vzdelávanie na FEE TUZVO, ktorý absolvovalo 18 študentov
  • vydanie 500 kusov učebných textov Globálne vzdelávanie - kontext a kritika
  • disemináciu výsledkov projektu na ďalších 5 slovenských vysokých škôl
  • prezentáciu výsledkov projektu na celoslovenskej konferencii

a navyše, napr.:

  • verejnú diskusiu ku knihe Globálne vzdelávanie, ktorú moderoval Michal Havran
  • interaktívnu výstavu Svetový supermarket na TUZVo, ktorú lektorovali študenti predmetu Globálne vzdelávanie

Spolupracovali sme s množstvom inštitúcií a slovenských aj zahraničných expertov.

"Zavedením globálneho vzdelávania do výučby Technickej univerzity vo Zvolene chceme posilniť rozmer tematiky životného prostredia o globálnu dimenziu."
Juraj Hipš, riaditeľ Živice

 

Projekt sme realizovali od 1.10.2013 do 30.4.2015. Bol podporený Slovak Aid v rámci výzvy č. SAMRS/2013 - Rozvojové vzdelávanie, budovanie kapacít a Spolufinancovanie projektov schválených EK v zmysle Národného programu oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky na rok 2013.